21 April 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC Virtual taratskum ansahman gumarneri hratarakichneri nerkayutyuny hnaravorutyun e talis vcharel Per Click (PPC) kayker, voronk haytni dardzan 1996 t. Keserin: Planet Oasis- y pionernerits mekn e, vory nerkayatsrel e Pay Per Click (PPC) kayky: Ayd kayly dardzav ayn, inch Google- y hetevets ir AdWords- in:

Indoneziayum miaynak yen Pay Per Click (PPC) kayker, voronk nerarrum yen AdsenseCamp, PPCBlogger yev BloggerBersatu yev ayln: Yerek kaykerin hamematelov, apa AdsenseCamp- n arrajarkum e aveli bardzr handznazhoghovner, kan PPCBlogger- y yev Blogger Unite- y, sakayn bolor yereky nayev nuyn ogutnery tramadrum yen govazdi seghmumneri yntatskum, voronk himnvats yen hamakargi vra:

AdsenseCamp- y Adsense Indoneziayi kaykejn e, vory Yogyakarta- um teghakayvats CV JogjaCamp biznesi storabazhanumnerits mekn e: AdsenseCamp- y kentronanum e tsarrayutyan vra, teghadrelov onlayn spasarkumy (YM, el. Pvost, SMS yev herrakhos) kam antsants, anmijapes grasenyakin: AdsenseCamp- y aynpisi kayk e, vory hnaravorutyun e talis dzez lratsutsich yekamut stanal, tramadrelov dzer taratski teghy govazdatuneri govazdi tegh: AdsenseCamp- y nayev hnaravorutyun e talis govazdatunerin, voronk tsankanum yen khtanel govazdnery, voronk taratsvum yen kayki sepakanatererin, voronk unen AdsenseCamp- i tsants:

PPCBlogger- y govazdayin tsantsi govazdi tsarrayutyunneri hamashkharhayin matakararn e, PPCBlogger apranky vcharum e Per Click govazdi (PPC), vory govazdatunerin karogh e miatsnel hratarakichneri het, ogtagortselov internetayin media, vorpes khtanogh gortsik yev yurakanchyur andami biznesi zargatsumy yev nayev dzer yekamuty vastakelu mijots e dzer kaykum kam blogum:

BloggerBersatu- y dzer veb / blogits anvchar vark stanalu mijots e: Bayar Pay Per Klik Click PPC